پروژه های تحقیقاتی

پروژه های تحقیقاتی

انجمن کارآفرینی انرژی ایران آمادگی دارد با معرفی متخصصان در قالب کارگروههای تخصصی، کارآفرینان محترم را در رسیدن هرچه سریعتر به اهداف و برنامه های تعیین شده یاری نماید

کارگروه تخصصی مهندسی و اقتصاد انرژی

کارگروه تخصصی آب، انرژی و محیط زیست

کارگروه تخصصی بازاریابی و فروش محصولات انرژی

کارگروه تخصصی فن آوری و آینده پژوهی انرژی

کارگروه تخصصی انرژی های پاک و جایگزین

کارگروه تخصصی رفع موانع تولید و بهره وری